1. Informació per donar compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol (Art. 9 i 10)

Titular: BAC VALVES, S.A.
Adreça: Carrer Tapis, 126 17600 Figueres (Girona)
Contacte: Tel. 970 67 50 72 / Fax 972 50 90 40

Dades registrals: Registre Mercantil De Girona,  volum 35448, 125, full GI 11657
CIF: A-17378928  /  V.A.T. ESA17378928

2. Propietat Intel·lectual

BAC VALVES, S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d’Internet de http://www.bacvalves.com
Els continguts i informació de les pàgines web http://www.bacvalves.compoden estar elaborats pel personal de BAC VALVES, S.A. o per col·laboradors. Per tant, els continguts i informació de les seves pàgines no vinculen BAC VALVES, S.A. ni constitueixen oficialment les seves opinions, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Amb els límits establerts a la llei, BAC VALVES, S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que continguin les seves pàgines d’Internet
Les pàgines d’Internet de http://www.bacvalves.com poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers que BAC VALVES, S.A. no pot controlar. Per tant, BAC VALVES, S.A. no pot assumir responsabilitats pels continguts que puguin aparèixer a les pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos ahttp://www.bacvalves.com són propietat exclusiva de BAC VALVES, S.A. o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de BAC VALVES, S.A.CONDICIONS LEGALS

1. Acceptació de les Condicions Legals de Contractació

Mitjançant l’acceptació del present contracte (a través de l’activació del clic), l’usuari declara:
Ser una persona major d’edat, amb capacitat per a contractar i que ha llegit i accepta les presents Condicions Legals.
Aquestes condicions legals (en endavant “les Condicions Legals”), regulen la relació jurídica que sorgeix dels processos de contractació realitzats entre els usuaris (en endavant “els Usuaris”) i la pàgina Web ubicada a la url “http://www.bacvalves.com”, propietat de BAC VALVES, S.A. (en endavant “BAC VALVES, S.A.”). Els Usuaris accepten les Condicions Legals des l’instant en que utilitzin (consultin, visitin, etc...) o contractin qualsevol servei. Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris. BAC VALVES, S.A. posa a disposició d’aquests el número de telèfon 972677052 i l’adreça de correu electrònic bac@bacvalves.com  per a que puguin plantejar qualsevol dubte sobre les Condicions Legals.

2. Lleis aplicables

Les presents Condicions Legals estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació; la Llei 26/1984, de 19 de juliol, Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris; la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i la Llei del Parlament de Catalunya 3/1993 de 5 de març que aprova l’Estatut del Consumidor.

3. Ús del servei i responsabilitats

BAC VALVES, S.A. no garanteix la disponibilitat dels serveis, quedant exonerada de qualsevol tipus de responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats, degut a la no disponibilitat del servei per causes de força major o errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades, alienes a la seva voluntat.
BAC VALVES, S.A. no es fa responsable del contingut dels enllaços a altres pàgines web que no siguin de la seva titularitat i que, per tant, no poden ser controlades per aquesta.
L’Usuari manifesta conèixer que la informació facilitada per BAC VALVES, S.A. a través dels seus apartats o serveis, no té caràcter vinculant o legal i únicament s’ofereix a efectes informatius.

4. Modificació de les Condicions Legals

BAC VALVES, S.A. podrà modificar les Condicions Legals, sense notificació prèvia als Usuaris, amb la finalitat de millorar els serveis oferts a través dehttp://www.bacvalves.com
Mitjançant la modificació de les Condicions Legals, exposades a la pàgina web de http://www.bacvalves.com, s’entendrà per complert el deure de notificació.
En qualsevol cas, abans d’utilitzar els serveis es podran consultar les Condicions Legals.

5. Privacitat i Protecció de les Dades Personals

5.1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, BAC VALVES, S.A., informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per, BAC VALVES, S.A., i sota la seva responsabilitat.
5.2. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web, seran recaptades amb la finalitat d’oferir-li els nostres productes i serveis .
5.3. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari i veracitat de les dades: Els camps marcats amb un asterisc (*), a emplenar per l’usuari, són estrictament necessaris per a atendre la seva petició, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L’usuari garanteix que les dades personals facilitades, són verdaderes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació.
5.4. Consentiment de l’usuari: L’enviament de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mateixos per a la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres productes i serveis.
5.5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a BAC VALVES, S.A., amb domicili a C/ Tapis, 126, 17600 Figueres (Girona), indicant la referència “Protecció de Dades”, o mitjançant l’adreça de correu electrònic bac@bacvalves.com.

6. Compliment de la Propietat Intel·lectual

Els continguts subministrats per BAC VALVES, S.A. estan subjectes als drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial i són titularitat exclusiva de BAC VALVES, S.A. o de les persones físiques o jurídiques que la formen. Mitjançant l’adquisició d’un servei, BAC VALVES, S.A. no confereix a l’adquiridor cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se BAC VALVES, S.A. tots aquests drets. La cessió dels esmentats drets precisarà del previ consentiment, per escrit, per part de BAC VALVES, S.A. L’Usuari no podrà posar aquests continguts a disposició de terceres persones.
La Propietat Intel·lectual s’estén, a més del contingut inclòs ahttp://www.bacvalves.com, als seus logotips, disseny, imatges i codi font emprat per a la seva programació.

7. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Les presents Condicions Generals s’interpretaran d’acord amb la legislació d’aplicació a Catalunya i a l’Estat Espanyol.

8. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar-se per les parts amb relació a les presents Condicions Legals, hauran de realitzar-se per escrit i es lliuraran en ma o bé seran trameses per correu certificat.
Descarrega el catàleg Bac Valves 2015